Archiv aktualit

Rozhodnutí o přijetí žáků pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí žáků – školní rok 2024/2025


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelské volno 6.-10.5.2024


Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinnému školnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

především pro žáky s narušenou komunikační schopností, poruchou autistického spektra, ale i souběžným postižením více vadami
Základní škola je školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona. Třída bude otevřena pro žáky s narušenou komunikační schopností, poruchou autistického spektra, souběžným postižením více vadami.
Zápis bude probíhat dne 25. 4. 2024 od 13:00 do 17.00 hodin v budově školy na adrese Preislerovo nám. 21, Počaply, 267 01 Králův Dvůr.
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 bude zveřejněn pod přidělenými kódy dětí, a to na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30. dubna 2024.
Budeme otevírat dvě třídy s max. počtem 7 žáků/třída.
Zápis dětí k povinné školní docházce do základní školy provozované Základní školou Porozumění s.r.o., IČ 172 80 711, sídlem Preislerovo nám. 21, Počaply, 267 01 Králův Dvůr, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 369346 (dále jen „základní škola“), bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Naše první vysvědčení

31. 1. 2024

Zní to až neuvěřitelně – půl školního roku máme za sebou. Většina dětí naší školy dnes dostala své první vysvědčení. Slavnostní okamžik to byl ale pro všechny. Tuto důležitou událost jsme oslavili v cukrárně, což vyhovovalo naprosto všem, včetně pedagogů 😊 Naše vysvědčení má tři listy. První upozorňuje na to, že děti hodnotíme slovně, druhý slovní hodnocení obsahuje a informuje především rodiče o silných, ale i slabých stránkách žáčka či žákyně, a na třetím děti dostanou vysvědčení – diplom, který obsahuje informace čitelné a pochopitelné dítětem, tzn. známky a různé piktogramy. Díky slovům na vysvědčení jsme snad schopni co nejobjektivněji hodnotit výsledky výuky dítěte, ale také jeho chování či sociální dovednosti. Vysvědčení se nám psala lehce, máme totiž skvělé děti. Moc prosím, oslavte se svými dětmi vysvědčení, ať je jakékoli. A jestli se náhodou nepovedlo, netrestejte děti. Vysvědčení totiž není vizitkou jen dítěte!