Vzdělávací koncepce

Základní škola Porozumění je soukromou školou dle § 16 odst. 9 školského zákona. Bude vzdělávat žáky, kteří ke svému vzdělávání potřebují speciální přístup. Speciální přístup bude spočívat v dostatku speciálně pedagogické podpory.

více...

Druh podpory se pak bude odvíjet od speciálně vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Do této základní školy budeme přijímat žáky, kteří doloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC).

Základní škola Porozumění bude primárně vzdělávat žáky

  • se závažnými vadami řeči (např. vývojová dysfázie, vývojová dysartrie, balbuties, selektivní mutismus aj.), u nichž je předpoklad, že se budou vzdělávat podle ŠVP ZŠ Porozumění (bez upravených výstupů vzdělání),
  • s narušenou komunikační schopností, která je způsobena bilingvní či multilingvní výchovou,
  • se sluchovým postižením, u kterých je předpoklad vzdělávání dle ŠVP Základní škola Porozumění (bez upravených výstupů vzdělávání), přičemž vzdělávání probíhá mluvenou formou řeči,
  • se specifickými poruchami učení, u kterých je předpoklad vzdělávání dle ŠVP Základní škola Porozumění (bez upravených výstupů vzdělávání),
  • s poruchami autistického spektra (PAS), u kterých je předpoklad vzdělávání dle ŠVP Základní škola Porozumění (bez upravených výstupů vzdělávání).

Poslání školy

Posláním školy je tedy umožnit dobré vzdělání žákům, kteří potřebují speciální přístup. Škola vzniká na myšlence propojení dobrého vzdělání, speciálního přístupu a zároveň aplikaci křesťanského principu péče „o slabé a na okraji“.

více...

Předpokládá se aktivní účasti členů místního farního společenství. Škola je umístěna v prostorách bývalé fary, v dosahu počapelského kostela. Její vznik podporují členové farnosti, a i když se nejedná o školu církevní, bude vlídnost, aktivita a nadšení členů farnosti její nedílnou součástí v rámci dobrovolných mimoškolních aktivit.

Cíl vzdělání

Cílem vzdělávání v této škole je umožnit žákům úspěšné pokračování na druhém stupni a zároveň zážitkové, vlídné, klidné učení, které eliminuje stres. Pobyt ve škole má potom představovat nejen vzdělávací přínos, ale také…

více...

radost ze zde stráveného času. Kvalitní personál, členové farnosti, krásné okolí, vstřícnost vedení města a podpora ostatních škol a SPC ve městě má sloužit k cílenému vzdělávání potřebných žáků v přátelském prostředí.