Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinnému školnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

především pro žáky s narušenou komunikační schopností, poruchou autistického spektra, ale i souběžným postižením více vadami

Základní škola je školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona. Třída bude otevřena pro žáky s narušenou komunikační schopností, poruchou autistického spektra, souběžným postižením více vadami.

Zápis bude probíhat dne 25. 4. 2024 od 13:00 do 17.00 hodin v budově školy na adrese Preislerovo nám. 21, Počaply, 267 01 Králův Dvůr.

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 bude zveřejněn pod přidělenými kódy dětí, a to na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30. dubna 2024.

Budeme otevírat dvě třídy s max. počtem 7 žáků/třída.

Zápis dětí k povinné školní docházce do základní školy provozované Základní školou Porozumění s.r.o., IČ 172 80 711, sídlem Preislerovo nám. 21, Počaply, 267 01 Králův Dvůr, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 369346 (dále jen „základní škola“), bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.