Vzdělávací program

Základní škola Porozumění s.r.o. bude vzdělávat žáky prvního stupně základní školy, tedy 1. – 5. ročníku. Školní vzdělávací program bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní vzdělávání…

více...

kde základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání.

Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných).

Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů (RVP 2021).

Naší snahou bude naplnit klíčové kompetence uvedené v RVP: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní; kompetence digitální.

Vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)
 • Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
 • Informatika (Informatika)
 • Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

Učební plán

Vzdělávací oblastPředmětTřídaCelkem
1.2.3.4.5.
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk (1)9987740
Anglický jazyk (2)003339
Matematika a její aplikaceMatematika (3)4445522
Informační a komunikační technologieInformatika (4)000112
Člověka jeho světPrvouka (5)223007
Člověk a jeho svět (6)000336
Umění a kulturaHudební výchova (7)111115
Výtvarná výchova (8)111227
Člověk a zdravíTělesná výchova (9)2222210
Člověk a svět prácePracovní činnosti (10)111115
Speciálně pedagogická péčeSpeciálně pedagogická péče (11)111115
Volitelné předmětyNáboženství (12)011114
Celkem2122252626118
 

Poznámky k předmětům

 1. Předmět klade důraz na komunikační, jazykovou a literární výchovu. Ve škole bude výuka psaní probíhat psacím nevázaným písmem. Čtení pomocí slabikářů a pracovních listů. Cílem první třídy je naučit se číst s co největším porozuměním, umět psanou formou vyložit jednoduché myšlenky. Základem pro výuku je pak analyticko-syntetická výuka čtení, s dostatečnou vizualizací a stálým ověřováním porozumění čteného a psaného textu. Neméně důležitý je důraz na porozumění slyšeného a na schopnost se vyjádřit. Postupně si žáci budou upevňovat jednotlivá gramatická pravidla, číst složitější texty, psát delší texty. Průvodcem žáků bude Zážitkový deník, který bude žáky podporovat v radosti ze čtení a psaní a v neposlední řadě z poznávaného.
 2. Výuka cizího jazyka je nedílnou součástí výuky prvního stupně. Cílem je získat kladný vztah k anglickému jazyku, naučit se naslouchat, vyslovovat jednoduché instrukce, hovořit ve větách, tvořit krátké příběhy.
 3. Cílem výuky matematiky je nejen potřebná znalost počítání v rámci reálných i desetinných čísel, ale uvedení matematiky do praxe. Vysvětlování, proč se učivo vyučuje a co to žákům přináší do života. To se týká také geometrie. Matematika bude vyučována v rámci školy, ale také v běžných životních situacích. Návštěva obchodu, banky, planetária apod.
 4.  Důraz ve výuce bude na praktické a efektivní využívání informačních technologií, ale taktéž vyslovování rizik, které přinášejí. Žák se seznámí s prací na PC. Individuálně se bude pracovat s již získanými dovednostmi z předchozích let.
 5. Předmět se zabývá jednotlivými ročními obdobími, dále měsíci, dny v týdnu – hravou formou. Žák se seznamuje s orientací v čase a prostoru a s rodinnými úzkými i širšími vztahy. Výuka prvouky probíhá často v přírodě, v muzeu – zážitkovou formou, vedením deníku aj.
 6. Předmět je zaměřen na získávání a rozvoj základních poznatků z oblastí týkajících se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví apod. Zabývá se pohledem do minulosti i současnosti. Opět je vhodným předmětem pro projektovou výuku spojenou s návštěvou muzea, kina, divadelních představení, přírodovědeckých stánků aj.
 7. Předmět žáka provází jednotlivými hudebními žánry, žáci se učí především zpívat. Zpěv je spojen s pohybovou a dramatickou výchovou. Přítomnost blízkého kostela umožňuje zpestření hodin doprovodem varhan. Žáci se seznamují taktéž z hudebními nástroji. Předmět je úzce propojen s pracovními činnostmi a výtvarnou výchovou. V učebně jsou klávesy, kytara, Orffův instrumentář. Propojení s tělesnou, výtvarnou výchovou je samozřejmostí.
 8. Žáci se seznamují s jednotlivými technikami kresby a malby. Malují společné projekty uvnitř školy a taktéž venku. Hodiny jsou propojeny s pracovními činnostmi, hudební i tělesnou výchovou. Využívá se různých materiálů včetně přírodnin.
 9. Žáci cvičí v sokolovně a především venku. Tělocvik se často propojuje s hudební výchovou, kde se žáci seznamují se základy tance.
 10. Viz výše.
 11. Tento předmět se zabývá účinnou redukací deficitů, které způsobují oslabení žáka. Je jedním z podpůrných opatření. Obsah předmětu se odvíjí od individuálních potřeb žáků.
 12. Předmět žáky seznamuje se základy křesťanské víry. Předmět bude vyučovat místní trvalý jáhen.